ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๓


หมายเหตุ  รายละเอียดการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


เอกสารแนบ