ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

การอบรมหลักสูตร "ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่น ๓ "

การอบรมหลักสูตร "ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่น ๓ "


เอกสารแนบ