ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

ศาลแรงงานภาค ๓ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดาของ พ.ต.อ.ปฏิวัติ นาคำ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๓

ศาลแรงงานภาค ๓ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดาของ พ.ต.อ.ปฏิวัติ นาคำ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๓


เอกสารแนบ