ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน หลักสูตร “เสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาค ๓ กับศาลจังหวัดในเขตอำนาจของศาลแรงงานภาค ๓”

โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน หลักสูตร “เสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาค ๓ กับศาลจังหวัดในเขตอำนาจของศาลแรงงานภาค ๓”


เอกสารแนบ