ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

รดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

รดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์


เอกสารแนบ