ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

ระเบียบ และข้อปฏิบัติศาลแรงงานภาค ๓ ว่าด้วยการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ ว่าด้วยการสืบพยานบุคคลโดยระบบประชุมทางจอภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ และว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารแนบ