ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของศาลแรงงานภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของศาลแรงงานภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


เอกสารแนบ