ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

ศาลแรงงานภาค ๓ ร่วมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ ผู้พิพากษา และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๓ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่

ศาลแรงงานภาค ๓ ร่วมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ ผู้พิพากษา  และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๓ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ