ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ เข้าคารวะประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ และอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ เข้าคารวะประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ และอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓


เอกสารแนบ